Olay sa Wikipedia:WikiProyekto Siyensya

Add topic
Active discussions

Mga Ulayon sa Siyensya sa Ika-3ng Grado sa ElementaryaLiwaton

Inot na Yunit - MateryaLiwaton

Inot na Kabtang - Solido, Likido saka GasLiwaton

 • Inot na Leksyon - Karakteristiko kan Solido
 • Ikaduwang Leksyon - Karakteristiko kan Likido
 • Ikatulong Leksyon - Karakteristiko kan Gas

Ikaduwang Kabtang - Mga Dapat Romdomon sa Tamang Pagkapot saka Paggamit kan Solido, Likido saka GasLiwaton

 • Inot na Leksyon - Mga Solido, Likido saka Gas na Anas Mahihiling sa Harong saka Eskwelahan
 • Ikaduwang Leksyon - Mga Gamit nin Bagay na Mahihiling sa Harong saka Eskwelahan
 • Ikatulong Leksyon - Ligtas na Paagi nin Paggamit sa mga Delikadong Bagay

Ikatulong Kabtang - Mga Pagbabago sa Solido, Likido saka GasLiwaton

 • Inot na Leksyon - Mainit asin Malipot na Solido, Likido asin Gass
 • Ikaduwang Leksyon - Mga Pagbabago sa Porma kan Solido, Likido asin Gas

Ikaduwang Yunit - Mga May-Buhay na Bagay saka An Kapalibotan KainiLiwaton

Inot na Kabtang - An Mga TawoLiwaton

 • Inot na Leksyon - An Satong Mata

Ikaduwang Kabtang - Mga HayopLiwaton

 • Inot na Leksyon - Pangaran nin mga Hayop
 • Ikaduwang Leksyon - Parte nin Lawas kan mga Hayop
 • Ikatulong Leksyon - Pagpisan kan mga Hayop sosog sa Parte saka Gamit kan saindang Lawas
 • Ikaapat na Leksyon - Mga Parte kan Lawas nin Hayop na Ginagamit sa Pagkua nin Pagkakanon
 • Ikalimang Leksyon - Pagpisan kan mga Hayop sosog sa saindang Pagkakan
 • Ikaanom na Leksyon - Pagpisan kan mga Hayop sosog sa saindang Panluwas Parte na Lawas
 • Ikapitong Leksyon - Pagpisan kan mga Hayop sosog sa saindang Irokan
 • Ikawalong Leksyon - Importansya nin mga Hayop

Ikatulong Kabtang - An mga TinanomLiwaton

 • Inot na Leksyon - Pangaran nin mga Parte kan Tinanom
 • Ikaduwang Leksyon - Pagkakapararero kan Parte kan Manlainlain na Tinanom
 • Ikatulong Leksyon - Serbe kan mga Parte kan Tinanom
 • Ikaapat na Leksyon - Mga Gamit kan mga Tinanom
 • Ikalimang Leksyon - Mga Delikadong Tinanom
 • Ikaanom na Leksyon - Mga Paagi nin Pag-ataman sa Tinanom
 • Ikapitong Leksyon - Mga Karakteristiko kan mga May-Buhay na Bagay saka mga Daing-Buhay na Bagay
 • Ikawalong Leksyon - Pagkomparar sa mga May-Buhay na Bagay saka mga Daing-Buhay na Bagay

Ikaapat na Kabtang - Herensya: Sinugadan saka PagkakaibaLiwaton

 • Inot na Leksyon - An Pagpadakol saka Herensya kan mga Hayop
 • Ikaduwang Leksyon - Pag-aki saka Herensya kan Tawo
 • Ikatulong Leksyon - Paglakop kan Tinanom saka an saindang Herensya

Ikalimang Kabtang - Sistemang EkolohiyaLiwaton

 • Inot na Leksyon - Mga Pangangaipo kan Tawo, Hayop saka Tinanom

Ikatulong Yunit - Kusog, Paghiro saka EnerhiyaLiwaton

Inot na Kabtang - Mga Bagay na NaghihiroLiwaton

 • Inot na Leksyon - Pagladawan kan Posisyon kan sarong Bagay base sa Posisyon kan saro pang Bagay
 • Ikaduwang Leksyon - Pagladawan sa Kinamumugtakan kan sarong Bagay Pakatspos ining Maghiro
 • Ikatulong Leksyon - Pagladawan kan Manlainlain Paagi nin Paghiro nin mgaa Bagay

Ikaduwang Kabtang - Liwanag saka InitLiwaton

 • Inot na Leksyon - Pinaghahalian kan Liwanag

Ikatulong Kabtang - Mga TanogLiwaton

 • Inot na Leksyon - Pinaghahalian kan mga Tanog

Ikaapat na Kabtang - Bulos nin Enerhiya o ElektrisidadLiwaton

 • Inot na Leksyon - Pinaghahalian nin Kuryente

Ikaapat na Yunit - An Kinaban saka Panluwas na EspasyoLiwaton

Inot na Kabtang - KapalibotanLiwaton

 • Inot na Leksyon - An Kapalibotan

Ikaduwang Kabtang - PanahonLiwaton

 • Inot na Leksyon - An Panahon

Ikatulong Kabtang - Mga Bagay na Nahihiling sa KalangitanLiwaton

 • Inot na Leksyon - Mga Bagay na Nahihiling sa Kalangitan

--Filipinayzd (olay) 17:55, 19 Pebrero 2021 (UTC)

Return to the project page "WikiProyekto Siyensya".