An Butan (sa Ingles: Bhutan) sarong nasyon sa Asya. Ining Kahadian nin Butan sarong nasyon na mayo nin pampang ta ini nasa bukid kan Himalaya, sa pag-ultanan nin Indya sagkod Tsina sa Sur nin Asya. Druk Yul an lokal na ngaran kan saindang nasyon. Inaapod man ining Druk Tsendhen (kadagaan kan dragon na daguldol), kun siring pigsasabing katanog nin bura kan mga dragon an mga daguldol duman. Sa historya, bistado an Butan sa kadakul na pangaran, arog kan Lho Mon (sur na kadagaan nin kadikloman), Lho Tsendenjong (katimogang kadagaan nin cypress), asin Lhomen Khazhi (sur na kadagaan nin apat ng mga pagdulok). Bako pang malinaw kun sain talaga an pangaran na Bhutan; pigsasabi kan mga paraadal sa kasaysayan na kadakul pinagpuonan an bersyon kan mga tataramon sa Sanskrit na Bhota-ant (sa puro kan Bhot – an ibang tataramon sa Tibet), o Bhu-uttan (halangkaw na kadagaan). Pigsasabing ginagamit na an tataramon na Bhutan bilang pangaran puon pa kan huring panahon kan ika-9 na siglo BC.

Kahadian nin Bhutan

འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ (Dzongkha)
Druk Gyal Khap
Flag of Butan
Flag
Coat of arms
Motto: Sasarong Nasyon, Sasarong Katawohan
Location of Butan
Kapitolyo
asin pinakadakulang syudad
Thimphu
Mga opisyalmenteng tataramonDzongkha
PanggogobyernoMonarkiyang Konstitusyonal
• Hari
-- vim: set noexpandtab ft=lua ts=4 sw=4:

require('Module:No globals')

local p = {} local debug = false-- module local variables and functions

local wiki = { langcode = mw.language.getContentLanguage().code }

-- internationalisation local i18n = { ["errors"] = { ["property-not-found"] = "Property not found.", ["entity-not-found"] = "Wikidata entity not found.", ["unknown-claim-type"] = "Unknown claim type.", ["unknown-entity-type"] = "Unknown entity type.", ["qualifier-not-found"] = "Qualifier not found.", ["site-not-found"] = "Wikimedia project not found.", ["unknown-datetime-format"] = "Unknown datetime format.", ["local-article-not-found"] = "Article is not yet available in this wiki." }, ["datetime"] = { -- $1 is a placeholder for the actual number [0] = "$1 billion years", -- precision: billion years [1] = "$100 million years", -- precision: hundred million years [2] = "$10 million years", -- precision: ten million years [3] = "$1 million years", -- precision: million years [4] = "$100,000 years", -- precision: hundred thousand years [5] = "$10,000 years", -- precision: ten thousand years [6] = "$1 millennium", -- precision: millennium [7] = "$1 century", -- precision: century [8] = "$1s", -- precision: decade -- the following use the format of #time parser function [9] = "Y", -- precision: year, [10] = "F Y", -- precision: month [11] = "F j, Y", -- precision: day [12] = "F j, Y ga", -- precision: hour [13] = "F j, Y g:ia", -- precision: minute [14] = "F j, Y g:i:sa", -- precision: second ["beforenow"] = "$1 BCE", -- how to format negative numbers for precisions 0 to 5 ["afternow"] = "$1 CE", -- how to format positive numbers for precisions 0 to 5 ["bc"] = '$1 "BCE"', -- how print negative years ["ad"] = "$1", -- how print positive years -- the following are for function getDateValue() and getQualifierDateValue() ["default-format"] = "dmy", -- default value of the #3 (getDateValue) or -- #4 (getQualifierDateValue) argument ["default-addon"] = "BC", -- default value of the #4 (getDateValue) or -- #5 (getQualifierDateValue) argument ["prefix-addon"] = false, -- set to true for languages put "BC" in front of the -- datetime string; or the addon will be suffixed ["addon-sep"] = " ", -- separator between datetime string and addon (or inverse) ["format"] = -- options of the 3rd argument { ["mdy"] = "F j, Y", ["my"] = "F Y", ["y"] = "Y", ["dmy"] = "j F Y", ["ymd"] = "Y-m-d", ["ym"] = "Y-m" } }, ["monolingualtext"] = '%text', ["warnDump"] = "", ["ordinal"] = { [1] = "st", [2] = "nd", [3] = "rd", ["default"] = "th" } }

if wiki.langcode ~= "en" then --require("Module:i18n").loadI18n("Module:Wikidata/i18n", i18n) -- got idea from w:Module:Wd local module_title; if ... == nil then module_title = mw.getCurrentFrame():getTitle() else module_title = ... end require('Module:i18n').loadI18n(module_title..'/i18n', i18n) end

-- this function needs to be internationalised along with the above: -- takes cardinal numer as a numeric and returns the ordinal as a string -- we need three exceptions in English for 1st, 2nd, 3rd, 21st, .. 31st, etc. local function makeOrdinal (cardinal) local ordsuffix = i18n.ordinal.default if cardinal % 10 == 1 then ordsuffix = i18n.ordinal[1] elseif cardinal % 10 == 2 then ordsuffix = i18n.ordinal[2] elseif cardinal % 10 == 3 then ordsuffix = i18n.ordinal[3] end -- In English, 1, 21, 31, etc. use 'st', but 11, 111, etc. use 'th' -- similarly for 12 and 13, etc. if (cardinal % 100 == 11) or (cardinal % 100 == 12) or (cardinal % 100 == 13) then ordsuffix = i18n.ordinal.default end return tostring(cardinal) .. ordsuffix end

local function printError(code) return '' .. (i18n.errors[code] or code) .. '' end local function parseDateFormat(f, timestamp, addon, prefix_addon, addon_sep) local year_suffix local tstr = "" local lang_obj = mw.language.new(wiki.langcode) local f_parts = mw.text.split(f, 'Y', true) for idx, f_part in pairs(f_parts) do year_suffix = if string.match(f_part, "x[mijkot]$") then -- for non-Gregorian year f_part = f_part .. 'Y' elseif idx < #f_parts then -- supress leading zeros in year year_suffix = lang_obj:formatDate('Y', timestamp) year_suffix = string.gsub(year_suffix, '^0+', , 1) end tstr = tstr .. lang_obj:formatDate(f_part, timestamp) .. year_suffix end if addon ~= "" and prefix_addon then return addon .. addon_sep .. tstr elseif addon ~= "" then return tstr .. addon_sep .. addon else return tstr end end local function parseDateValue(timestamp, date_format, date_addon) local prefix_addon = i18n["datetime"]["prefix-addon"] local addon_sep = i18n["datetime"]["addon-sep"] local addon = ""

-- check for negative date if string.sub(timestamp, 1, 1) == '-' then timestamp = '+' .. string.sub(timestamp, 2) addon = date_addon end local _date_format = i18n["datetime"]["format"][date_format] if _date_format ~= nil then return parseDateFormat(_date_format, timestamp, addon, prefix_addon, addon_sep) else return printError("unknown-datetime-format") end end

-- This local function combines the year/month/day/BC/BCE handling of parseDateValue{} -- with the millennium/century/decade handling of formatDate() local function parseDateFull(timestamp, precision, date_format, date_addon) local prefix_addon = i18n["datetime"]["prefix-addon"] local addon_sep = i18n["datetime"]["addon-sep"] local addon = ""

-- check for negative date if string.sub(timestamp, 1, 1) == '-' then timestamp = '+' .. string.sub(timestamp, 2) addon = date_addon end

-- get the next four characters after the + (should be the year now in all cases) -- ok, so this is dirty, but let's get it working first local intyear = tonumber(string.sub(timestamp, 2, 5)) if intyear == 0 and precision <= 9 then return "" end

-- precision is 10000 years or more if precision <= 5 then local factor = 10 ^ ((5 - precision) + 4) local y2 = math.ceil(math.abs(intyear) / factor) local relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[precision], "$1", tostring(y2)) if addon ~= "" then -- negative date relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime.beforenow, "$1", relative) else relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime.afternow, "$1", relative) end return relative end

-- precision is decades (8), centuries (7) and millennia (6) local era, card if precision == 6 then card = math.floor((intyear - 1) / 1000) + 1 era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[6], "$1", makeOrdinal(card)) end if precision == 7 then card = math.floor((intyear - 1) / 100) + 1 era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[7], "$1", makeOrdinal(card)) end if precision == 8 then era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[8], "$1", tostring(math.floor(math.abs(intyear) / 10) * 10)) end if era then if addon ~= "" then era = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(i18n.datetime.bc, '"', ""), "$1", era) else era = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(i18n.datetime.ad, '"', ""), "$1", era) end return era end

local _date_format = i18n["datetime"]["format"][date_format] if _date_format ~= nil then -- check for precision is year and override supplied date_format if precision == 9 then _date_format = i18n["datetime"][9] end return parseDateFormat(_date_format, timestamp, addon, prefix_addon, addon_sep) else return printError("unknown-datetime-format") end end

-- the "qualifiers" and "snaks" field have a respective "qualifiers-order" and "snaks-order" field -- use these as the second parameter and this function instead of the built-in "pairs" function -- to iterate over all qualifiers and snaks in the intended order. local function orderedpairs(array, order) if not order then return pairs(array) end

-- return iterator function local i = 0 return function() i = i + 1 if order[i] then return order[i], array[order[i]] end end end

-- precision: 0 - billion years, 1 - hundred million years, ..., 6 - millennia, 7 - century, 8 - decade, 9 - year, 10 - month, 11 - day, 12 - hour, 13 - minute, 14 - second local function normalizeDate(date) date = mw.text.trim(date, "+") -- extract year local yearstr = mw.ustring.match(date, "^\-?%d+") local year = tonumber(yearstr) -- remove leading zeros of year return year .. mw.ustring.sub(date, #yearstr + 1), year end

local function formatDate(date, precision, timezone) precision = precision or 11 local date, year = normalizeDate(date) if year == 0 and precision <= 9 then return "" end

-- precision is 10000 years or more if precision <= 5 then local factor = 10 ^ ((5 - precision) + 4) local y2 = math.ceil(math.abs(year) / factor) local relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[precision], "$1", tostring(y2)) if year < 0 then relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime.beforenow, "$1", relative) else relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime.afternow, "$1", relative) end return relative end

-- precision is decades, centuries and millennia local era if precision == 6 then era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[6], "$1", tostring(math.floor((math.abs(year) - 1) / 1000) + 1)) end if precision == 7 then era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[7], "$1", tostring(math.floor((math.abs(year) - 1) / 100) + 1)) end if precision == 8 then era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[8], "$1", tostring(math.floor(math.abs(year) / 10) * 10)) end if era then if year < 0 then era = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(i18n.datetime.bc, '"', ""), "$1", era) elseif year > 0 then era = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(i18n.datetime.ad, '"', ""), "$1", era) end return era end

-- precision is year if precision == 9 then return year end

-- precision is less than years if precision > 9 then --[[ the following code replaces the UTC suffix with the given negated timezone to convert the global time to the given local time timezone = tonumber(timezone) if timezone and timezone ~= 0 then timezone = -timezone timezone = string.format("%.2d%.2d", timezone / 60, timezone % 60) if timezone[1] ~= '-' then timezone = "+" .. timezone end date = mw.text.trim(date, "Z") .. " " .. timezone end ]]--

local formatstr = i18n.datetime[precision] if year == 0 then formatstr = mw.ustring.gsub(formatstr, i18n.datetime[9], "") elseif year < 0 then -- Mediawiki formatDate doesn't support negative years date = mw.ustring.sub(date, 2) formatstr = mw.ustring.gsub(formatstr, i18n.datetime[9], mw.ustring.gsub(i18n.datetime.bc, "$1", i18n.datetime[9])) elseif year > 0 and i18n.datetime.ad ~= "$1" then formatstr = mw.ustring.gsub(formatstr, i18n.datetime[9], mw.ustring.gsub(i18n.datetime.ad, "$1", i18n.datetime[9])) end return mw.language.new(wiki.langcode):formatDate(formatstr, date) end end

local function printDatavalueEntity(data, parameter) -- data fields: entity-type [string], numeric-id [int, Wikidata id] local id

if data["entity-type"] == "item" then id = "Q" .. data["numeric-id"] elseif data["entity-type"] == "property" then id = "P" .. data["numeric-id"] else return printError("unknown-entity-type") end

if parameter then if parameter == "link" then local linkTarget = mw.wikibase.sitelink(id) local linkName = mw.wikibase.label(id) if linkTarget then -- if there is a local Wikipedia article link to it using the label or the article title return "" .. (linkName or linkTarget) .. "" else -- if there is no local Wikipedia article output the label or link to the Wikidata object to let the user input a proper label if linkName then return linkName else return "" .. id .. "" end end else return data[parameter] end else return mw.wikibase.label(id) or id end end

local function printDatavalueTime(data, parameter) -- data fields: time [ISO 8601 time], timezone [int in minutes], before [int], after [int], precision [int], calendarmodel [wikidata URI] -- precision: 0 - billion years, 1 - hundred million years, ..., 6 - millennia, 7 - century, 8 - decade, 9 - year, 10 - month, 11 - day, 12 - hour, 13 - minute, 14 - second -- calendarmodel: e.g. http://www.wikidata.org/entity/Q1985727 for the proleptic Gregorian calendar or http://www.wikidata.org/wiki/Q11184 for the Julian calendar] if parameter then if parameter == "calendarmodel" then data.calendarmodel = mw.ustring.match(data.calendarmodel, "Q%d+") -- extract entity id from the calendar model URI elseif parameter == "time" then data.time = normalizeDate(data.time) end return data[parameter] else return formatDate(data.time, data.precision, data.timezone) end end

local function printDatavalueMonolingualText(data, parameter) -- data fields: language [string], text [string] if parameter then return data[parameter] else local result = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(i18n.monolingualtext, "%%language", data["language"]), "%%text", data["text"]) return result end end

local function findClaims(entity, property) if not property or not entity or not entity.claims then return end

if mw.ustring.match(property, "^P%d+$") then -- if the property is given by an id (P..) access the claim list by this id return entity.claims[property] else property = mw.wikibase.resolvePropertyId(property) if not property then return end

return entity.claims[property] end end

local function getSnakValue(snak, parameter) if snak.snaktype == "value" then -- call the respective snak parser if snak.datavalue.type == "string" then return snak.datavalue.value elseif snak.datavalue.type == "globecoordinate" then return printDatavalueCoordinate(snak.datavalue.value, parameter) elseif snak.datavalue.type == "quantity" then return printDatavalueQuantity(snak.datavalue.value, parameter) elseif snak.datavalue.type == "time" then return printDatavalueTime(snak.datavalue.value, parameter) elseif snak.datavalue.type == "wikibase-entityid" then return printDatavalueEntity(snak.datavalue.value, parameter) elseif snak.datavalue.type == "monolingualtext" then return printDatavalueMonolingualText(snak.datavalue.value, parameter) end end return mw.wikibase.renderSnak(snak) end

local function getQualifierSnak(claim, qualifierId) -- a "snak" is Wikidata terminology for a typed key/value pair -- a claim consists of a main snak holding the main information of this claim, -- as well as a list of attribute snaks and a list of references snaks if qualifierId then -- search the attribute snak with the given qualifier as key if claim.qualifiers then local qualifier = claim.qualifiers[qualifierId] if qualifier then return qualifier[1] end end return nil, printError("qualifier-not-found") else -- otherwise return the main snak return claim.mainsnak end end

local function getValueOfClaim(claim, qualifierId, parameter) local error local snak snak, error = getQualifierSnak(claim, qualifierId) if snak then return getSnakValue(snak, parameter) else return nil, error end end

local function getReferences(frame, claim) local result = "" -- traverse through all references for ref in pairs(claim.references or {}) do local refparts -- traverse through all parts of the current reference for snakkey, snakval in orderedpairs(claim.references[ref].snaks or {}, claim.references[ref]["snaks-order"]) do if refparts then refparts = refparts .. ", " else refparts = "" end -- output the label of the property of the reference part, e.g. "imported from" for P143 refparts = refparts .. tostring(mw.wikibase.label(snakkey)) .. ": " -- output all values of this reference part, e.g. "German Wikipedia" and "English Wikipedia" if the referenced claim was imported from both sites for snakidx = 1, #snakval do if snakidx > 1 then refparts = refparts .. ", " end refparts = refparts .. getSnakValue(snakval[snakidx]) end end if refparts then result = result .. frame:extensionTag("ref", refparts) end end return result end

local function parseInput(frame) local qid = frame.args.qid if qid and (#qid == 0) then qid = nil end local propertyID = mw.text.trim(frame.args[1] or "") local input_parm = mw.text.trim(frame.args[2] or "") if input_parm ~= "FETCH_WIKIDATA" then return false, input_parm, nil, nil end local entity = mw.wikibase.getEntityObject(qid) local claims if entity and entity.claims then claims = entity.claims[propertyID] if not claims then return false, "", nil, nil end else return false, "", nil, nil end return true, entity, claims, propertyID end local function isType(claims, type) return claims[1] and claims[1].mainsnak.snaktype == "value" and claims[1].mainsnak.datavalue.type == type end local function getValue(entity, claims, propertyID, delim, labelHook) if labelHook == nil then labelHook = function (qnumber) return nil; end end if isType(claims, "wikibase-entityid") then local out = {} for k, v in pairs(claims) do local qnumber = "Q" .. v.mainsnak.datavalue.value["numeric-id"] local sitelink = mw.wikibase.sitelink(qnumber) local label = labelHook(qnumber) or mw.wikibase.label(qnumber) or qnumber if sitelink then out[#out + 1] = "" .. label .. "" else out[#out + 1] = "" .. label .. "[*]" end end return table.concat(out, delim) else -- just return best values return entity:formatPropertyValues(propertyID).value end end


-- module global functions

if debug then function p.inspectI18n(frame) local val = i18n for _, key in pairs(frame.args) do key = mw.text.trim(key) val = val[key] end return val end end

function p.descriptionIn(frame) local langcode = frame.args[1] local id = frame.args[2] -- return description of a Wikidata entity in the given language or the default language of this Wikipedia site return mw.wikibase.getEntityObject(id).descriptions[langcode or wiki.langcode].value end

function p.labelIn(frame) local langcode = frame.args[1] local id = frame.args[2] -- return label of a Wikidata entity in the given language or the default language of this Wikipedia site return mw.wikibase.getEntityObject(id).labels[langcode or wiki.langcode].value end

-- This is used to get a value, or a comma separated list of them if multiple values exist p.getValue = function(frame) local delimdefault = ", " -- **internationalise later** local delim = frame.args.delimiter or "" delim = string.gsub(delim, '"', ) if #delim == 0 then delim = delimdefault end local go, errorOrentity, claims, propertyID = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end return getValue(errorOrentity, claims, propertyID, delim) end

-- Same as above, but uses the short name property for label if available. p.getValueShortName = function(frame) local go, errorOrentity, claims, propertyID = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end local entity = errorOrentity -- if wiki-linked value output as link if possible local function labelHook (qnumber) local label local claimEntity = mw.wikibase.getEntity(qnumber) if claimEntity ~= nil then if claimEntity.claims.P1813 then for k2, v2 in pairs(claimEntity.claims.P1813) do if v2.mainsnak.datavalue.value.language == "en" then label = v2.mainsnak.datavalue.value.text end end end end if label == nil or label == "" then return nil end return label end return getValue(errorOrentity, claims, propertyID, ", ", labelHook); end

-- This is used to get a value, or a comma separated list of them if multiple values exist -- from an arbitrary entry by using its QID. -- Use : The ID "<ID>" is unknown to the system. Please use a valid entity ID. -- E.g.: Elizabeth Taylor, Sally Burton[*], Sybil Christopher[*], Suzy Miller[*], Elizabeth Taylor - to fetch value of 'spouse' (P26) from 'Richard Burton' (Q151973) -- Please use sparingly - this is an *expensive call*. p.getValueFromID = function(frame) local itemID = mw.text.trim(frame.args[1] or "") local propertyID = mw.text.trim(frame.args[2] or "") local input_parm = mw.text.trim(frame.args[3] or "") if input_parm == "FETCH_WIKIDATA" then local entity = mw.wikibase.getEntity(itemID) local claims if entity and entity.claims then claims = entity.claims[propertyID] end if claims then return getValue(entity, claims, propertyID, ", ") else return "" end else return input_parm end end local function getQualifier(frame, outputHook) local propertyID = mw.text.trim(frame.args[1] or "") local qualifierID = mw.text.trim(frame.args[2] or "") local input_parm = mw.text.trim(frame.args[3] or "") if input_parm == "FETCH_WIKIDATA" then local entity = mw.wikibase.getEntityObject() if entity.claims[propertyID] ~= nil then local out = {} for k, v in pairs(entity.claims[propertyID]) do for k2, v2 in pairs(v.qualifiers[qualifierID]) do if v2.snaktype == 'value' then out[#out + 1] = outputHook(v2); end end end return table.concat(out, ", "), true else return "", false end else return input_parm, false end end p.getQualifierValue = function(frame) local function outputValue(value) local qnumber = "Q" .. value.datavalue.value["numeric-id"] if (mw.wikibase.sitelink(qnumber)) then return "" .. mw.wikibase.sitelink(qnumber) .. "" else return "" ..qnumber .. "[*]" end end return (getQualifier(frame, outputValue)) end

-- This is used to get a value like 'male' (for property p21) which won't be linked and numbers without the thousand separators p.getRawValue = function(frame) local go, errorOrentity, claims, propertyID = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end local entity = errorOrentity local result = entity:formatPropertyValues(propertyID, mw.wikibase.entity.claimRanks).value -- if number type: remove thousand separators, bounds and units if isType(claims, "quantity") then result = mw.ustring.gsub(result, "(%d),(%d)", "%1%2") result = mw.ustring.gsub(result, "(%d)±.*", "%1") end return result end

-- This is used to get the unit name for the numeric value returned by getRawValue p.getUnits = function(frame) local go, errorOrentity, claims, propertyID = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end local entity = errorOrentity local result = entity:formatPropertyValues(propertyID, mw.wikibase.entity.claimRanks).value if isType(claims, "quantity") then result = mw.ustring.sub(result, mw.ustring.find(result, " ")+1, -1) end return result end

-- This is used to get the unit's QID to use with the numeric value returned by getRawValue p.getUnitID = function(frame) local go, errorOrentity, claims = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end local entity = errorOrentity local result if isType(claims, "quantity") then -- get the url for the unit entry on Wikidata: result = claims[1].mainsnak.datavalue.value.unit -- and just reurn the last bit from "Q" to the end (which is the QID): result = mw.ustring.sub(result, mw.ustring.find(result, "Q"), -1) end return result end

p.getRawQualifierValue = function(frame) local function outputHook(value) if value.datavalue.value["numeric-id"] then return mw.wikibase.label("Q" .. value.datavalue.value["numeric-id"]) else return value.datavalue.value end end local ret, gotData = getQualifier(frame, outputHook) if gotData then ret = string.upper(string.sub(ret, 1, 1)) .. string.sub(ret, 2) end return ret end

-- This is used to get a date value for date_of_birth (P569), etc. which won't be linked -- Dates and times are stored in ISO 8601 format (sort of). -- At present the local formatDate(date, precision, timezone) function doesn't handle timezone -- So I'll just supply "Z" in the call to formatDate below: p.getDateValue = function(frame) local date_format = mw.text.trim(frame.args[3] or i18n["datetime"]["default-format"]) local date_addon = mw.text.trim(frame.args[4] or i18n["datetime"]["default-addon"]) local go, errorOrentity, claims = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end local entity = errorOrentity local out = {} for k, v in pairs(claims) do if v.mainsnak.datavalue.type == 'time' then local timestamp = v.mainsnak.datavalue.value.time local dateprecision = v.mainsnak.datavalue.value.precision -- A year can be stored like this: "+1872-00-00T00:00:00Z", -- which is processed here as if it were the day before "+1872-01-01T00:00:00Z", -- and that's the last day of 1871, so the year is wrong. -- So fix the month 0, day 0 timestamp to become 1 January instead: timestamp = timestamp:gsub("%-00%-00T", "-01-01T") out[#out + 1] = parseDateFull(timestamp, dateprecision, date_format, date_addon) end end return table.concat(out, ", ") end p.getQualifierDateValue = function(frame) local date_format = mw.text.trim(frame.args[4] or i18n["datetime"]["default-format"]) local date_addon = mw.text.trim(frame.args[5] or i18n["datetime"]["default-addon"]) local function outputHook(value) local timestamp = value.datavalue.value.time return parseDateValue(timestamp, date_format, date_addon) end return (getQualifier(frame, outputHook)) end

-- This is used to fetch all of the images with a particular property, e.g. image (P18), Gene Atlas Image (P692), etc. -- Parameters are | propertyID | value / FETCH_WIKIDATA / nil | separator (default=space) | size (default=frameless) -- It will return a standard wiki-markup size for each image with a selectable size and separator (which may be html) -- e.g. -- e.g. -- If a property is chosen that is not of type "commonsMedia", it will return empty text. p.getImages = function(frame) local sep = mw.text.trim(frame.args[3] or " ") local imgsize = mw.text.trim(frame.args[4] or "frameless") local go, errorOrentity, claims = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end local entity = errorOrentity if (claims[1] and claims[1].mainsnak.datatype == "commonsMedia") then local out = {} for k, v in pairs(claims) do local filename = v.mainsnak.datavalue.value out[#out + 1] = "" .. imgsize .. "" end return table.concat(out, sep) else return "" end end

-- This is used to get the TA98 (Terminologia Anatomica first edition 1998) values like 'A01.1.00.005' (property P1323) -- which are then linked to http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/TA98%20Tree/Entity%20TA98%20EN/01.1.00.005%20Entity%20TA98%20EN.htm -- uses the newer mw.wikibase calls instead of directly using the snaks -- formatPropertyValues returns a table with the P1323 values concatenated with ", " so we have to split them out into a table in order to construct the return string p.getTAValue = function(frame) local ent = mw.wikibase.getEntityObject() local props = ent:formatPropertyValues('P1323') local out = {} local t = {} for k, v in pairs(props) do if k == 'value' then t = mw.text.split( v, ", ") for k2, v2 in pairs(t) do out[#out + 1] = "" .. string.sub(v2, 2) .. "%20Entity%20TA98%20EN.htm " .. v2 .. "" end end end local ret = table.concat(out, "
") if #ret == 0 then ret = "Invalid TA" end return ret end

--[[ This is used to return an image legend from Wikidata image is property P18 image legend is property P2096

Call as <PARAMETER> Returns PARAMETER, unless it is equal to "FETCH_WIKIDATA", from Item QID (expensive call) If QID is omitted or blank, the current article is used (not an expensive call) If lang is omitted, it uses the local wiki language, otherwise it uses the provided ISO-639 language code ISO-639: https://docs.oracle.com/cd/E13214_01/wli/docs92/xref/xqisocodes.html#wp1252447

Ranks are: 'preferred' > 'normal' This returns the label from the first image with 'preferred' rank Or the label from the first image with 'normal' rank if preferred returns nothing Ranks: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Wikibase_Client/Lua ]]

p.getImageLegend = function(frame) -- look for named parameter id; if it's blank make it nil local id = frame.args.id if id and (#id == 0) then id = nil end

-- look for named parameter lang -- it should contain a two-character ISO-639 language code -- if it's blank fetch the language of the local wiki local lang = frame.args.lang if (not lang) or (#lang < 2) then lang = mw.language.getContentLanguage().code end

-- first unnamed parameter is the local parameter, if supplied local input_parm = mw.text.trim(frame.args[1] or "") if input_parm == "FETCH_WIKIDATA" then local ent = mw.wikibase.getEntityObject(id) local imgs if ent and ent.claims then imgs = ent.claims.P18 end local imglbl if imgs then -- look for an image with 'preferred' rank for k1, v1 in pairs(imgs) do if v1.rank == "preferred" and v1.qualifiers and v1.qualifiers.P2096 then local imglbls = v1.qualifiers.P2096 for k2, v2 in pairs(imglbls) do if v2.datavalue.value.language == lang then imglbl = v2.datavalue.value.text break end end end end -- if we don't find one, look for an image with 'normal' rank if (not imglbl) then for k1, v1 in pairs(imgs) do if v1.rank == "normal" and v1.qualifiers and v1.qualifiers.P2096 then local imglbls = v1.qualifiers.P2096 for k2, v2 in pairs(imglbls) do if v2.datavalue.value.language == lang then imglbl = v2.datavalue.value.text break end end end end end end return imglbl else return input_parm end end

-- This is used to get the QIDs of all of the values of a property, as a comma separated list if multiple values exist -- Usage: -- Usage: <InputParameter>

p.getPropertyIDs = function(frame) local go, errorOrentity, propclaims = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end local entity = errorOrentity -- if wiki-linked value collect the QID in a table if (propclaims[1] and propclaims[1].mainsnak.snaktype == "value" and propclaims[1].mainsnak.datavalue.type == "wikibase-entityid") then local out = {} for k, v in pairs(propclaims) do out[#out + 1] = "Q" .. v.mainsnak.datavalue.value["numeric-id"] end return table.concat(out, ", ") else -- not a wikibase-entityid, so return empty return "" end end

-- returns the page id (Q...) of the current page or nothing of the page is not connected to Wikidata function p.pageId(frame) local entity = mw.wikibase.getEntityObject() if not entity then return nil else return entity.id end end

function p.claim(frame) local property = frame.args[1] or "" local id = frame.args["id"] local qualifierId = frame.args["qualifier"] local parameter = frame.args["parameter"] local list = frame.args["list"] local references = frame.args["references"] local showerrors = frame.args["showerrors"] local default = frame.args["default"] if default then showerrors = nil end

-- get wikidata entity local entity = mw.wikibase.getEntityObject(id) if not entity then if showerrors then return printError("entity-not-found") else return default end end -- fetch the first claim of satisfying the given property local claims = findClaims(entity, property) if not claims or not claims[1] then if showerrors then return printError("property-not-found") else return default end end

-- get initial sort indices local sortindices = {} for idx in pairs(claims) do sortindices[#sortindices + 1] = idx end -- sort by claim rank local comparator = function(a, b) local rankmap = { deprecated = 2, normal = 1, preferred = 0 } local ranka = rankmap[claims[a].rank or "normal"] .. string.format("%08d", a) local rankb = rankmap[claims[b].rank or "normal"] .. string.format("%08d", b) return ranka < rankb end table.sort(sortindices, comparator)

local result local error if list then local value -- iterate over all elements and return their value (if existing) result = {} for idx in pairs(claims) do local claim = claims[sortindices[idx]] value, error = getValueOfClaim(claim, qualifierId, parameter) if not value and showerrors then value = error end if value and references then value = value .. getReferences(frame, claim) end result[#result + 1] = value end result = table.concat(result, list) else -- return first element local claim = claims[sortindices[1]] result, error = getValueOfClaim(claim, qualifierId, parameter) if result and references then result = result .. getReferences(frame, claim) end end

if result then return result else if showerrors then return error else return default end end end

-- look into entity object function p.ViewSomething(frame) local f = (frame.args[1] or frame.args.id) and frame or frame:getParent() local id = f.args.id if id and (#id == 0) then id = nil end local data = mw.wikibase.getEntityObject(id) if not data then return nil end

local i = 1 while true do local index = f.args[i] if not index then if type(data) == "table" then return mw.text.jsonEncode(data, mw.text.JSON_PRESERVE_KEYS + mw.text.JSON_PRETTY) else return tostring(data) end end

data = data[index] or data[tonumber(index)] if not data then return end

i = i + 1 end end

-- getting sitelink of a given wiki -- get sitelink of current item if qid not supplied function p.getSiteLink(frame) local qid = frame.args.qid if qid == "" then qid = nil end local f = mw.text.trim( frame.args[1] or "") local entity = mw.wikibase.getEntity(qid) if not entity then return end local link = entity:getSitelink( f ) if not link then return end return link end

function p.Dump(frame) local f = (frame.args[1] or frame.args.id) and frame or frame:getParent() local data = mw.wikibase.getEntityObject(f.args.id) if not data then return i18n.warnDump end

local i = 1 while true do local index = f.args[i] if not index then

return "
"..mw.dumpObject(data).."
".. i18n.warnDump

end

data = data[index] or data[tonumber(index)] if not data then return i18n.warnDump end

i = i + 1 end end

return p
-- vim: set noexpandtab ft=lua ts=4 sw=4:

require('Module:No globals')

local p = {} local debug = false-- module local variables and functions

local wiki = { langcode = mw.language.getContentLanguage().code }

-- internationalisation local i18n = { ["errors"] = { ["property-not-found"] = "Property not found.", ["entity-not-found"] = "Wikidata entity not found.", ["unknown-claim-type"] = "Unknown claim type.", ["unknown-entity-type"] = "Unknown entity type.", ["qualifier-not-found"] = "Qualifier not found.", ["site-not-found"] = "Wikimedia project not found.", ["unknown-datetime-format"] = "Unknown datetime format.", ["local-article-not-found"] = "Article is not yet available in this wiki." }, ["datetime"] = { -- $1 is a placeholder for the actual number [0] = "$1 billion years", -- precision: billion years [1] = "$100 million years", -- precision: hundred million years [2] = "$10 million years", -- precision: ten million years [3] = "$1 million years", -- precision: million years [4] = "$100,000 years", -- precision: hundred thousand years [5] = "$10,000 years", -- precision: ten thousand years [6] = "$1 millennium", -- precision: millennium [7] = "$1 century", -- precision: century [8] = "$1s", -- precision: decade -- the following use the format of #time parser function [9] = "Y", -- precision: year, [10] = "F Y", -- precision: month [11] = "F j, Y", -- precision: day [12] = "F j, Y ga", -- precision: hour [13] = "F j, Y g:ia", -- precision: minute [14] = "F j, Y g:i:sa", -- precision: second ["beforenow"] = "$1 BCE", -- how to format negative numbers for precisions 0 to 5 ["afternow"] = "$1 CE", -- how to format positive numbers for precisions 0 to 5 ["bc"] = '$1 "BCE"', -- how print negative years ["ad"] = "$1", -- how print positive years -- the following are for function getDateValue() and getQualifierDateValue() ["default-format"] = "dmy", -- default value of the #3 (getDateValue) or -- #4 (getQualifierDateValue) argument ["default-addon"] = "BC", -- default value of the #4 (getDateValue) or -- #5 (getQualifierDateValue) argument ["prefix-addon"] = false, -- set to true for languages put "BC" in front of the -- datetime string; or the addon will be suffixed ["addon-sep"] = " ", -- separator between datetime string and addon (or inverse) ["format"] = -- options of the 3rd argument { ["mdy"] = "F j, Y", ["my"] = "F Y", ["y"] = "Y", ["dmy"] = "j F Y", ["ymd"] = "Y-m-d", ["ym"] = "Y-m" } }, ["monolingualtext"] = '%text', ["warnDump"] = "", ["ordinal"] = { [1] = "st", [2] = "nd", [3] = "rd", ["default"] = "th" } }

if wiki.langcode ~= "en" then --require("Module:i18n").loadI18n("Module:Wikidata/i18n", i18n) -- got idea from w:Module:Wd local module_title; if ... == nil then module_title = mw.getCurrentFrame():getTitle() else module_title = ... end require('Module:i18n').loadI18n(module_title..'/i18n', i18n) end

-- this function needs to be internationalised along with the above: -- takes cardinal numer as a numeric and returns the ordinal as a string -- we need three exceptions in English for 1st, 2nd, 3rd, 21st, .. 31st, etc. local function makeOrdinal (cardinal) local ordsuffix = i18n.ordinal.default if cardinal % 10 == 1 then ordsuffix = i18n.ordinal[1] elseif cardinal % 10 == 2 then ordsuffix = i18n.ordinal[2] elseif cardinal % 10 == 3 then ordsuffix = i18n.ordinal[3] end -- In English, 1, 21, 31, etc. use 'st', but 11, 111, etc. use 'th' -- similarly for 12 and 13, etc. if (cardinal % 100 == 11) or (cardinal % 100 == 12) or (cardinal % 100 == 13) then ordsuffix = i18n.ordinal.default end return tostring(cardinal) .. ordsuffix end

local function printError(code) return '' .. (i18n.errors[code] or code) .. '' end local function parseDateFormat(f, timestamp, addon, prefix_addon, addon_sep) local year_suffix local tstr = "" local lang_obj = mw.language.new(wiki.langcode) local f_parts = mw.text.split(f, 'Y', true) for idx, f_part in pairs(f_parts) do year_suffix = if string.match(f_part, "x[mijkot]$") then -- for non-Gregorian year f_part = f_part .. 'Y' elseif idx < #f_parts then -- supress leading zeros in year year_suffix = lang_obj:formatDate('Y', timestamp) year_suffix = string.gsub(year_suffix, '^0+', , 1) end tstr = tstr .. lang_obj:formatDate(f_part, timestamp) .. year_suffix end if addon ~= "" and prefix_addon then return addon .. addon_sep .. tstr elseif addon ~= "" then return tstr .. addon_sep .. addon else return tstr end end local function parseDateValue(timestamp, date_format, date_addon) local prefix_addon = i18n["datetime"]["prefix-addon"] local addon_sep = i18n["datetime"]["addon-sep"] local addon = ""

-- check for negative date if string.sub(timestamp, 1, 1) == '-' then timestamp = '+' .. string.sub(timestamp, 2) addon = date_addon end local _date_format = i18n["datetime"]["format"][date_format] if _date_format ~= nil then return parseDateFormat(_date_format, timestamp, addon, prefix_addon, addon_sep) else return printError("unknown-datetime-format") end end

-- This local function combines the year/month/day/BC/BCE handling of parseDateValue{} -- with the millennium/century/decade handling of formatDate() local function parseDateFull(timestamp, precision, date_format, date_addon) local prefix_addon = i18n["datetime"]["prefix-addon"] local addon_sep = i18n["datetime"]["addon-sep"] local addon = ""

-- check for negative date if string.sub(timestamp, 1, 1) == '-' then timestamp = '+' .. string.sub(timestamp, 2) addon = date_addon end

-- get the next four characters after the + (should be the year now in all cases) -- ok, so this is dirty, but let's get it working first local intyear = tonumber(string.sub(timestamp, 2, 5)) if intyear == 0 and precision <= 9 then return "" end

-- precision is 10000 years or more if precision <= 5 then local factor = 10 ^ ((5 - precision) + 4) local y2 = math.ceil(math.abs(intyear) / factor) local relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[precision], "$1", tostring(y2)) if addon ~= "" then -- negative date relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime.beforenow, "$1", relative) else relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime.afternow, "$1", relative) end return relative end

-- precision is decades (8), centuries (7) and millennia (6) local era, card if precision == 6 then card = math.floor((intyear - 1) / 1000) + 1 era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[6], "$1", makeOrdinal(card)) end if precision == 7 then card = math.floor((intyear - 1) / 100) + 1 era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[7], "$1", makeOrdinal(card)) end if precision == 8 then era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[8], "$1", tostring(math.floor(math.abs(intyear) / 10) * 10)) end if era then if addon ~= "" then era = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(i18n.datetime.bc, '"', ""), "$1", era) else era = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(i18n.datetime.ad, '"', ""), "$1", era) end return era end

local _date_format = i18n["datetime"]["format"][date_format] if _date_format ~= nil then -- check for precision is year and override supplied date_format if precision == 9 then _date_format = i18n["datetime"][9] end return parseDateFormat(_date_format, timestamp, addon, prefix_addon, addon_sep) else return printError("unknown-datetime-format") end end

-- the "qualifiers" and "snaks" field have a respective "qualifiers-order" and "snaks-order" field -- use these as the second parameter and this function instead of the built-in "pairs" function -- to iterate over all qualifiers and snaks in the intended order. local function orderedpairs(array, order) if not order then return pairs(array) end

-- return iterator function local i = 0 return function() i = i + 1 if order[i] then return order[i], array[order[i]] end end end

-- precision: 0 - billion years, 1 - hundred million years, ..., 6 - millennia, 7 - century, 8 - decade, 9 - year, 10 - month, 11 - day, 12 - hour, 13 - minute, 14 - second local function normalizeDate(date) date = mw.text.trim(date, "+") -- extract year local yearstr = mw.ustring.match(date, "^\-?%d+") local year = tonumber(yearstr) -- remove leading zeros of year return year .. mw.ustring.sub(date, #yearstr + 1), year end

local function formatDate(date, precision, timezone) precision = precision or 11 local date, year = normalizeDate(date) if year == 0 and precision <= 9 then return "" end

-- precision is 10000 years or more if precision <= 5 then local factor = 10 ^ ((5 - precision) + 4) local y2 = math.ceil(math.abs(year) / factor) local relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[precision], "$1", tostring(y2)) if year < 0 then relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime.beforenow, "$1", relative) else relative = mw.ustring.gsub(i18n.datetime.afternow, "$1", relative) end return relative end

-- precision is decades, centuries and millennia local era if precision == 6 then era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[6], "$1", tostring(math.floor((math.abs(year) - 1) / 1000) + 1)) end if precision == 7 then era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[7], "$1", tostring(math.floor((math.abs(year) - 1) / 100) + 1)) end if precision == 8 then era = mw.ustring.gsub(i18n.datetime[8], "$1", tostring(math.floor(math.abs(year) / 10) * 10)) end if era then if year < 0 then era = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(i18n.datetime.bc, '"', ""), "$1", era) elseif year > 0 then era = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(i18n.datetime.ad, '"', ""), "$1", era) end return era end

-- precision is year if precision == 9 then return year end

-- precision is less than years if precision > 9 then --[[ the following code replaces the UTC suffix with the given negated timezone to convert the global time to the given local time timezone = tonumber(timezone) if timezone and timezone ~= 0 then timezone = -timezone timezone = string.format("%.2d%.2d", timezone / 60, timezone % 60) if timezone[1] ~= '-' then timezone = "+" .. timezone end date = mw.text.trim(date, "Z") .. " " .. timezone end ]]--

local formatstr = i18n.datetime[precision] if year == 0 then formatstr = mw.ustring.gsub(formatstr, i18n.datetime[9], "") elseif year < 0 then -- Mediawiki formatDate doesn't support negative years date = mw.ustring.sub(date, 2) formatstr = mw.ustring.gsub(formatstr, i18n.datetime[9], mw.ustring.gsub(i18n.datetime.bc, "$1", i18n.datetime[9])) elseif year > 0 and i18n.datetime.ad ~= "$1" then formatstr = mw.ustring.gsub(formatstr, i18n.datetime[9], mw.ustring.gsub(i18n.datetime.ad, "$1", i18n.datetime[9])) end return mw.language.new(wiki.langcode):formatDate(formatstr, date) end end

local function printDatavalueEntity(data, parameter) -- data fields: entity-type [string], numeric-id [int, Wikidata id] local id

if data["entity-type"] == "item" then id = "Q" .. data["numeric-id"] elseif data["entity-type"] == "property" then id = "P" .. data["numeric-id"] else return printError("unknown-entity-type") end

if parameter then if parameter == "link" then local linkTarget = mw.wikibase.sitelink(id) local linkName = mw.wikibase.label(id) if linkTarget then -- if there is a local Wikipedia article link to it using the label or the article title return "" .. (linkName or linkTarget) .. "" else -- if there is no local Wikipedia article output the label or link to the Wikidata object to let the user input a proper label if linkName then return linkName else return "" .. id .. "" end end else return data[parameter] end else return mw.wikibase.label(id) or id end end

local function printDatavalueTime(data, parameter) -- data fields: time [ISO 8601 time], timezone [int in minutes], before [int], after [int], precision [int], calendarmodel [wikidata URI] -- precision: 0 - billion years, 1 - hundred million years, ..., 6 - millennia, 7 - century, 8 - decade, 9 - year, 10 - month, 11 - day, 12 - hour, 13 - minute, 14 - second -- calendarmodel: e.g. http://www.wikidata.org/entity/Q1985727 for the proleptic Gregorian calendar or http://www.wikidata.org/wiki/Q11184 for the Julian calendar] if parameter then if parameter == "calendarmodel" then data.calendarmodel = mw.ustring.match(data.calendarmodel, "Q%d+") -- extract entity id from the calendar model URI elseif parameter == "time" then data.time = normalizeDate(data.time) end return data[parameter] else return formatDate(data.time, data.precision, data.timezone) end end

local function printDatavalueMonolingualText(data, parameter) -- data fields: language [string], text [string] if parameter then return data[parameter] else local result = mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(i18n.monolingualtext, "%%language", data["language"]), "%%text", data["text"]) return result end end

local function findClaims(entity, property) if not property or not entity or not entity.claims then return end

if mw.ustring.match(property, "^P%d+$") then -- if the property is given by an id (P..) access the claim list by this id return entity.claims[property] else property = mw.wikibase.resolvePropertyId(property) if not property then return end

return entity.claims[property] end end

local function getSnakValue(snak, parameter) if snak.snaktype == "value" then -- call the respective snak parser if snak.datavalue.type == "string" then return snak.datavalue.value elseif snak.datavalue.type == "globecoordinate" then return printDatavalueCoordinate(snak.datavalue.value, parameter) elseif snak.datavalue.type == "quantity" then return printDatavalueQuantity(snak.datavalue.value, parameter) elseif snak.datavalue.type == "time" then return printDatavalueTime(snak.datavalue.value, parameter) elseif snak.datavalue.type == "wikibase-entityid" then return printDatavalueEntity(snak.datavalue.value, parameter) elseif snak.datavalue.type == "monolingualtext" then return printDatavalueMonolingualText(snak.datavalue.value, parameter) end end return mw.wikibase.renderSnak(snak) end

local function getQualifierSnak(claim, qualifierId) -- a "snak" is Wikidata terminology for a typed key/value pair -- a claim consists of a main snak holding the main information of this claim, -- as well as a list of attribute snaks and a list of references snaks if qualifierId then -- search the attribute snak with the given qualifier as key if claim.qualifiers then local qualifier = claim.qualifiers[qualifierId] if qualifier then return qualifier[1] end end return nil, printError("qualifier-not-found") else -- otherwise return the main snak return claim.mainsnak end end

local function getValueOfClaim(claim, qualifierId, parameter) local error local snak snak, error = getQualifierSnak(claim, qualifierId) if snak then return getSnakValue(snak, parameter) else return nil, error end end

local function getReferences(frame, claim) local result = "" -- traverse through all references for ref in pairs(claim.references or {}) do local refparts -- traverse through all parts of the current reference for snakkey, snakval in orderedpairs(claim.references[ref].snaks or {}, claim.references[ref]["snaks-order"]) do if refparts then refparts = refparts .. ", " else refparts = "" end -- output the label of the property of the reference part, e.g. "imported from" for P143 refparts = refparts .. tostring(mw.wikibase.label(snakkey)) .. ": " -- output all values of this reference part, e.g. "German Wikipedia" and "English Wikipedia" if the referenced claim was imported from both sites for snakidx = 1, #snakval do if snakidx > 1 then refparts = refparts .. ", " end refparts = refparts .. getSnakValue(snakval[snakidx]) end end if refparts then result = result .. frame:extensionTag("ref", refparts) end end return result end

local function parseInput(frame) local qid = frame.args.qid if qid and (#qid == 0) then qid = nil end local propertyID = mw.text.trim(frame.args[1] or "") local input_parm = mw.text.trim(frame.args[2] or "") if input_parm ~= "FETCH_WIKIDATA" then return false, input_parm, nil, nil end local entity = mw.wikibase.getEntityObject(qid) local claims if entity and entity.claims then claims = entity.claims[propertyID] if not claims then return false, "", nil, nil end else return false, "", nil, nil end return true, entity, claims, propertyID end local function isType(claims, type) return claims[1] and claims[1].mainsnak.snaktype == "value" and claims[1].mainsnak.datavalue.type == type end local function getValue(entity, claims, propertyID, delim, labelHook) if labelHook == nil then labelHook = function (qnumber) return nil; end end if isType(claims, "wikibase-entityid") then local out = {} for k, v in pairs(claims) do local qnumber = "Q" .. v.mainsnak.datavalue.value["numeric-id"] local sitelink = mw.wikibase.sitelink(qnumber) local label = labelHook(qnumber) or mw.wikibase.label(qnumber) or qnumber if sitelink then out[#out + 1] = "" .. label .. "" else out[#out + 1] = "" .. label .. "[*]" end end return table.concat(out, delim) else -- just return best values return entity:formatPropertyValues(propertyID).value end end


-- module global functions

if debug then function p.inspectI18n(frame) local val = i18n for _, key in pairs(frame.args) do key = mw.text.trim(key) val = val[key] end return val end end

function p.descriptionIn(frame) local langcode = frame.args[1] local id = frame.args[2] -- return description of a Wikidata entity in the given language or the default language of this Wikipedia site return mw.wikibase.getEntityObject(id).descriptions[langcode or wiki.langcode].value end

function p.labelIn(frame) local langcode = frame.args[1] local id = frame.args[2] -- return label of a Wikidata entity in the given language or the default language of this Wikipedia site return mw.wikibase.getEntityObject(id).labels[langcode or wiki.langcode].value end

-- This is used to get a value, or a comma separated list of them if multiple values exist p.getValue = function(frame) local delimdefault = ", " -- **internationalise later** local delim = frame.args.delimiter or "" delim = string.gsub(delim, '"', ) if #delim == 0 then delim = delimdefault end local go, errorOrentity, claims, propertyID = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end return getValue(errorOrentity, claims, propertyID, delim) end

-- Same as above, but uses the short name property for label if available. p.getValueShortName = function(frame) local go, errorOrentity, claims, propertyID = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end local entity = errorOrentity -- if wiki-linked value output as link if possible local function labelHook (qnumber) local label local claimEntity = mw.wikibase.getEntity(qnumber) if claimEntity ~= nil then if claimEntity.claims.P1813 then for k2, v2 in pairs(claimEntity.claims.P1813) do if v2.mainsnak.datavalue.value.language == "en" then label = v2.mainsnak.datavalue.value.text end end end end if label == nil or label == "" then return nil end return label end return getValue(errorOrentity, claims, propertyID, ", ", labelHook); end

-- This is used to get a value, or a comma separated list of them if multiple values exist -- from an arbitrary entry by using its QID. -- Use : The ID "<ID>" is unknown to the system. Please use a valid entity ID. -- E.g.: Elizabeth Taylor, Sally Burton[*], Sybil Christopher[*], Suzy Miller[*], Elizabeth Taylor - to fetch value of 'spouse' (P26) from 'Richard Burton' (Q151973) -- Please use sparingly - this is an *expensive call*. p.getValueFromID = function(frame) local itemID = mw.text.trim(frame.args[1] or "") local propertyID = mw.text.trim(frame.args[2] or "") local input_parm = mw.text.trim(frame.args[3] or "") if input_parm == "FETCH_WIKIDATA" then local entity = mw.wikibase.getEntity(itemID) local claims if entity and entity.claims then claims = entity.claims[propertyID] end if claims then return getValue(entity, claims, propertyID, ", ") else return "" end else return input_parm end end local function getQualifier(frame, outputHook) local propertyID = mw.text.trim(frame.args[1] or "") local qualifierID = mw.text.trim(frame.args[2] or "") local input_parm = mw.text.trim(frame.args[3] or "") if input_parm == "FETCH_WIKIDATA" then local entity = mw.wikibase.getEntityObject() if entity.claims[propertyID] ~= nil then local out = {} for k, v in pairs(entity.claims[propertyID]) do for k2, v2 in pairs(v.qualifiers[qualifierID]) do if v2.snaktype == 'value' then out[#out + 1] = outputHook(v2); end end end return table.concat(out, ", "), true else return "", false end else return input_parm, false end end p.getQualifierValue = function(frame) local function outputValue(value) local qnumber = "Q" .. value.datavalue.value["numeric-id"] if (mw.wikibase.sitelink(qnumber)) then return "" .. mw.wikibase.sitelink(qnumber) .. "" else return "" ..qnumber .. "[*]" end end return (getQualifier(frame, outputValue)) end

-- This is used to get a value like 'male' (for property p21) which won't be linked and numbers without the thousand separators p.getRawValue = function(frame) local go, errorOrentity, claims, propertyID = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end local entity = errorOrentity local result = entity:formatPropertyValues(propertyID, mw.wikibase.entity.claimRanks).value -- if number type: remove thousand separators, bounds and units if isType(claims, "quantity") then result = mw.ustring.gsub(result, "(%d),(%d)", "%1%2") result = mw.ustring.gsub(result, "(%d)±.*", "%1") end return result end

-- This is used to get the unit name for the numeric value returned by getRawValue p.getUnits = function(frame) local go, errorOrentity, claims, propertyID = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end local entity = errorOrentity local result = entity:formatPropertyValues(propertyID, mw.wikibase.entity.claimRanks).value if isType(claims, "quantity") then result = mw.ustring.sub(result, mw.ustring.find(result, " ")+1, -1) end return result end

-- This is used to get the unit's QID to use with the numeric value returned by getRawValue p.getUnitID = function(frame) local go, errorOrentity, claims = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end local entity = errorOrentity local result if isType(claims, "quantity") then -- get the url for the unit entry on Wikidata: result = claims[1].mainsnak.datavalue.value.unit -- and just reurn the last bit from "Q" to the end (which is the QID): result = mw.ustring.sub(result, mw.ustring.find(result, "Q"), -1) end return result end

p.getRawQualifierValue = function(frame) local function outputHook(value) if value.datavalue.value["numeric-id"] then return mw.wikibase.label("Q" .. value.datavalue.value["numeric-id"]) else return value.datavalue.value end end local ret, gotData = getQualifier(frame, outputHook) if gotData then ret = string.upper(string.sub(ret, 1, 1)) .. string.sub(ret, 2) end return ret end

-- This is used to get a date value for date_of_birth (P569), etc. which won't be linked -- Dates and times are stored in ISO 8601 format (sort of). -- At present the local formatDate(date, precision, timezone) function doesn't handle timezone -- So I'll just supply "Z" in the call to formatDate below: p.getDateValue = function(frame) local date_format = mw.text.trim(frame.args[3] or i18n["datetime"]["default-format"]) local date_addon = mw.text.trim(frame.args[4] or i18n["datetime"]["default-addon"]) local go, errorOrentity, claims = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end local entity = errorOrentity local out = {} for k, v in pairs(claims) do if v.mainsnak.datavalue.type == 'time' then local timestamp = v.mainsnak.datavalue.value.time local dateprecision = v.mainsnak.datavalue.value.precision -- A year can be stored like this: "+1872-00-00T00:00:00Z", -- which is processed here as if it were the day before "+1872-01-01T00:00:00Z", -- and that's the last day of 1871, so the year is wrong. -- So fix the month 0, day 0 timestamp to become 1 January instead: timestamp = timestamp:gsub("%-00%-00T", "-01-01T") out[#out + 1] = parseDateFull(timestamp, dateprecision, date_format, date_addon) end end return table.concat(out, ", ") end p.getQualifierDateValue = function(frame) local date_format = mw.text.trim(frame.args[4] or i18n["datetime"]["default-format"]) local date_addon = mw.text.trim(frame.args[5] or i18n["datetime"]["default-addon"]) local function outputHook(value) local timestamp = value.datavalue.value.time return parseDateValue(timestamp, date_format, date_addon) end return (getQualifier(frame, outputHook)) end

-- This is used to fetch all of the images with a particular property, e.g. image (P18), Gene Atlas Image (P692), etc. -- Parameters are | propertyID | value / FETCH_WIKIDATA / nil | separator (default=space) | size (default=frameless) -- It will return a standard wiki-markup size for each image with a selectable size and separator (which may be html) -- e.g. -- e.g. -- If a property is chosen that is not of type "commonsMedia", it will return empty text. p.getImages = function(frame) local sep = mw.text.trim(frame.args[3] or " ") local imgsize = mw.text.trim(frame.args[4] or "frameless") local go, errorOrentity, claims = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end local entity = errorOrentity if (claims[1] and claims[1].mainsnak.datatype == "commonsMedia") then local out = {} for k, v in pairs(claims) do local filename = v.mainsnak.datavalue.value out[#out + 1] = "" .. imgsize .. "" end return table.concat(out, sep) else return "" end end

-- This is used to get the TA98 (Terminologia Anatomica first edition 1998) values like 'A01.1.00.005' (property P1323) -- which are then linked to http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/TA98%20Tree/Entity%20TA98%20EN/01.1.00.005%20Entity%20TA98%20EN.htm -- uses the newer mw.wikibase calls instead of directly using the snaks -- formatPropertyValues returns a table with the P1323 values concatenated with ", " so we have to split them out into a table in order to construct the return string p.getTAValue = function(frame) local ent = mw.wikibase.getEntityObject() local props = ent:formatPropertyValues('P1323') local out = {} local t = {} for k, v in pairs(props) do if k == 'value' then t = mw.text.split( v, ", ") for k2, v2 in pairs(t) do out[#out + 1] = "" .. string.sub(v2, 2) .. "%20Entity%20TA98%20EN.htm " .. v2 .. "" end end end local ret = table.concat(out, "
") if #ret == 0 then ret = "Invalid TA" end return ret end

--[[ This is used to return an image legend from Wikidata image is property P18 image legend is property P2096

Call as <PARAMETER> Returns PARAMETER, unless it is equal to "FETCH_WIKIDATA", from Item QID (expensive call) If QID is omitted or blank, the current article is used (not an expensive call) If lang is omitted, it uses the local wiki language, otherwise it uses the provided ISO-639 language code ISO-639: https://docs.oracle.com/cd/E13214_01/wli/docs92/xref/xqisocodes.html#wp1252447

Ranks are: 'preferred' > 'normal' This returns the label from the first image with 'preferred' rank Or the label from the first image with 'normal' rank if preferred returns nothing Ranks: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Wikibase_Client/Lua ]]

p.getImageLegend = function(frame) -- look for named parameter id; if it's blank make it nil local id = frame.args.id if id and (#id == 0) then id = nil end

-- look for named parameter lang -- it should contain a two-character ISO-639 language code -- if it's blank fetch the language of the local wiki local lang = frame.args.lang if (not lang) or (#lang < 2) then lang = mw.language.getContentLanguage().code end

-- first unnamed parameter is the local parameter, if supplied local input_parm = mw.text.trim(frame.args[1] or "") if input_parm == "FETCH_WIKIDATA" then local ent = mw.wikibase.getEntityObject(id) local imgs if ent and ent.claims then imgs = ent.claims.P18 end local imglbl if imgs then -- look for an image with 'preferred' rank for k1, v1 in pairs(imgs) do if v1.rank == "preferred" and v1.qualifiers and v1.qualifiers.P2096 then local imglbls = v1.qualifiers.P2096 for k2, v2 in pairs(imglbls) do if v2.datavalue.value.language == lang then imglbl = v2.datavalue.value.text break end end end end -- if we don't find one, look for an image with 'normal' rank if (not imglbl) then for k1, v1 in pairs(imgs) do if v1.rank == "normal" and v1.qualifiers and v1.qualifiers.P2096 then local imglbls = v1.qualifiers.P2096 for k2, v2 in pairs(imglbls) do if v2.datavalue.value.language == lang then imglbl = v2.datavalue.value.text break end end end end end end return imglbl else return input_parm end end

-- This is used to get the QIDs of all of the values of a property, as a comma separated list if multiple values exist -- Usage: -- Usage: <InputParameter>

p.getPropertyIDs = function(frame) local go, errorOrentity, propclaims = parseInput(frame) if not go then return errorOrentity end local entity = errorOrentity -- if wiki-linked value collect the QID in a table if (propclaims[1] and propclaims[1].mainsnak.snaktype == "value" and propclaims[1].mainsnak.datavalue.type == "wikibase-entityid") then local out = {} for k, v in pairs(propclaims) do out[#out + 1] = "Q" .. v.mainsnak.datavalue.value["numeric-id"] end return table.concat(out, ", ") else -- not a wikibase-entityid, so return empty return "" end end

-- returns the page id (Q...) of the current page or nothing of the page is not connected to Wikidata function p.pageId(frame) local entity = mw.wikibase.getEntityObject() if not entity then return nil else return entity.id end end

function p.claim(frame) local property = frame.args[1] or "" local id = frame.args["id"] local qualifierId = frame.args["qualifier"] local parameter = frame.args["parameter"] local list = frame.args["list"] local references = frame.args["references"] local showerrors = frame.args["showerrors"] local default = frame.args["default"] if default then showerrors = nil end

-- get wikidata entity local entity = mw.wikibase.getEntityObject(id) if not entity then if showerrors then return printError("entity-not-found") else return default end end -- fetch the first claim of satisfying the given property local claims = findClaims(entity, property) if not claims or not claims[1] then if showerrors then return printError("property-not-found") else return default end end

-- get initial sort indices local sortindices = {} for idx in pairs(claims) do sortindices[#sortindices + 1] = idx end -- sort by claim rank local comparator = function(a, b) local rankmap = { deprecated = 2, normal = 1, preferred = 0 } local ranka = rankmap[claims[a].rank or "normal"] .. string.format("%08d", a) local rankb = rankmap[claims[b].rank or "normal"] .. string.format("%08d", b) return ranka < rankb end table.sort(sortindices, comparator)

local result local error if list then local value -- iterate over all elements and return their value (if existing) result = {} for idx in pairs(claims) do local claim = claims[sortindices[idx]] value, error = getValueOfClaim(claim, qualifierId, parameter) if not value and showerrors then value = error end if value and references then value = value .. getReferences(frame, claim) end result[#result + 1] = value end result = table.concat(result, list) else -- return first element local claim = claims[sortindices[1]] result, error = getValueOfClaim(claim, qualifierId, parameter) if result and references then result = result .. getReferences(frame, claim) end end

if result then return result else if showerrors then return error else return default end end end

-- look into entity object function p.ViewSomething(frame) local f = (frame.args[1] or frame.args.id) and frame or frame:getParent() local id = f.args.id if id and (#id == 0) then id = nil end local data = mw.wikibase.getEntityObject(id) if not data then return nil end

local i = 1 while true do local index = f.args[i] if not index then if type(data) == "table" then return mw.text.jsonEncode(data, mw.text.JSON_PRESERVE_KEYS + mw.text.JSON_PRETTY) else return tostring(data) end end

data = data[index] or data[tonumber(index)] if not data then return end

i = i + 1 end end

-- getting sitelink of a given wiki -- get sitelink of current item if qid not supplied function p.getSiteLink(frame) local qid = frame.args.qid if qid == "" then qid = nil end local f = mw.text.trim( frame.args[1] or "") local entity = mw.wikibase.getEntity(qid) if not entity then return end local link = entity:getSitelink( f ) if not link then return end return link end

function p.Dump(frame) local f = (frame.args[1] or frame.args.id) and frame or frame:getParent() local data = mw.wikibase.getEntityObject(f.args.id) if not data then return i18n.warnDump end

local i = 1 while true do local index = f.args[i] if not index then

return "
"..mw.dumpObject(data).."
".. i18n.warnDump

end

data = data[index] or data[tonumber(index)] if not data then return i18n.warnDump end

i = i + 1 end end

return p
Pagkabuo
• Dinastiyang Wangchuk
12 Disyembre 1907
Hiwas
• Total
47,500 km2 (18,300 sq mi) (ika-130)
• Tubig (%)
negligible
Populasyon
• 2005 pigtatantya
2,232,291 (dai pinagkakauruyonan)[1] (ika-139)
• 2005 sensus
672,425
• Densidad
45/km2 (116.5/sq mi) (ika-123)
GDP (PPP)pigtatantyang 2005 
• Kabuuhan
$2.913 bilyon (ika-162)
• Kada capita
$3,330 (ika-124)
HDI (2003)0.536
hababa · ika-134th
KurensiyaNgultrum (BTN)
Time zoneUTC+6:00 (BTT)
Kodigo nin pag-aapod975
Internet TLD.bt
Bhutan topo en.jpg
China Bhutan Locator

Mga distrito sa ButanLiwaton

 1. Bumthang District
 2. Chukha District
 3. Dagana District
 4. Gasa District
 5. Haa District
 6. Lhuntse District
 7. Mongar District
 8. Paro District
 9. Pemagatshel District
 10. Punakha District
 11. Samdrup Jongkhar District
 12. Samtse District
 13. Sarpang District
 14. Thimphu District
 15. Trashigang District
 16. Trashiyangtse District
 17. Trongsa District
 18. Tsirang District
 19. Wangdue Phodrang District
 20. Zhemgang District

ToltolanLiwaton

 1. Susog sa senso: 734,320 (2003) [1]. Susog sa CIA Factbook igwa ining 2,232,291 asin dai mababa sa 810,000. [2]. An United Nations igwa nin datos na 2,163,000 (2005).

Mga panluwas na takodLiwaton