Wikipedia:Pangkagabsán na pangindahan


MAYONG MAITATAONG GARANTIYA AN WIKIPEDIA, NA AN LAOG KAN IMPORMASYON NA INI, HAMÁN, TAMA, MAAASAHAN ASIN MAPAGKAKATIWALAAN.

Dae napagbalik-adalan kan mga propesyunal an WikipediaLiwaton

Pigpapaintindi na an balangkas kan Wikipedia, saróng elektroniko asin talingkas na ensiklopedya, na bukas sa gabós ning igwang koneksiyon sa Internet asin sa World Wide Web browser (elektroniko) dangan an mga laog kaini, pwedeng báguhon niisay man (talingkas). Pinagigirumdoman na an napapalaog sa Wikipedia, dae napagbalik-adalan kan mga propesyunal na igwang totoo asin sapat na kaaraman, pwedeng an mga laog kan mga artikulo sa Wikipedya, BAKONG haman, tama asin maasahang o mapagkakatiwalaang impormasyon.

Mayóng pigtataóng garantiya an WikipediaLiwaton

Alagad bakong boot sabihon kaini na dae makakaenkwentro an mga parabasa kaini nin mga kapakipakinabang na impormasyon sa Wikipedia, pigpapayuhan lang an gabos na mayóng pigtaó, pigtataó o itinaó an Wikipedia na garantiya, sa ano man aspeto, na balido an mga impormasyon madudugangan digdi. Pwedeng an mga artikulo kaini kapagdaka pigbágo niisay man. An pagbabagó kaini, pwedeng mayóng kasanga-sang-ayon sa saimong pigtutubodan o interes. Naggigibo an Wikipedia nin paagi na pilion asin matugutan an mga mas katubod-tubod asin maaasahang bersyon kan mga artikulo, alagad magkagayon man, dae pa langgad matatáwan nin karampatang garantiya. An pinakaharanihon na bagay bilan halimbawa kaini an sa ngunyan madudugangan sa proseso o pahináng Wikipedia:Napiling Artikulo. Gayumpaman, magin an mga artikulo sa irarom kaini, pwedeng mayóng awáng pigbágo katapos-tapos kaining maisapubliko, o matapos na mabasa.

Mayóng Pananagutan an WikipediaLiwaton

Pakiulay na siguraduhong maintindihan na pigtataó nin mayóng bayad an mga impormasyon digdi, asin kun magkagayon mayóng kasunduan an natatangâ o kontratang nabuo sa tahaw kan mga naggagamit nin Wikipedia asin sa mga Kagsadiri kan sityong ini, mga server, paraambag, administrador, Mga tagamatô asin kan iba pan nakatakod sa proyekto o mga kapanalig manongod sa kun ano man an pwedeng ihain laban sa mga ini.

Mayó sa mga patnugot, awtor o kaggibo, isponsor, administrador, mga tagamatô, o miski siisay pan may koneksiyon sa Wikipedia, iyo man, sa ano man responsableng paagihan sa pagluwas kan mga bakong angkop, bakong tama o mapanraót na puring impormasyon. Mayó man kapanagutan an mga ini sa saindong paggamit kan mga impormasyon o pagduman sa mga panluwas na takod.

Mayóng kapanagutang KontraktuwalLiwaton

Pigtatáwanan an gabos nin limitadong lisensiya para kopyahon an miski anong bagay sa sityong ini, gayumpaman dae namumukná, tugdas, gibo o poon, o nagpupoon nin saróng pang pananagutang kontraktuwal an pagtataó kan nasabing lisensiya, o kun ano pa man sa parte kan Wikipedia asin sa mga ahente, miembro, paraayos o para'organisa, asin mga paragamit kaini.

Karampatang Pagbisto sa mga Kagsadiring KarapatanLiwaton

An gabos nin markang pagkakakilanlan, markang pangkalakal, Kagsadiring disenyo, personal na kasadirihan, Kagsadiring karapatan, pankagabsang marka asin kan iba pang kahalintulad na pag-rurugaring naitaram, o piggamit bilan toltolan sa artikulo sa ensiklopedyang ini, pawang pagaari lang kan sara-saindang parapagibo o kag-sadiri. An paggamit sa mga ini, bakong boót sabihon na pwede na ini yong kopyahon o gamiton sa kun anong paagihan sowers sa kahalintulad na paggamit o na panpadara nin impormasyon, o arog kan nasasaad sa iskimang lisensiyang GFDL. Apwera kun nabanggit, dae iniindorso kan Wikipedia asin Wikimedia an mga ini, asin Sa bakong kapanalig, o ka "affiliate" sa mga Kagsadiri kan mga ini. Dae pwedeng magtaó an Wikipedia nin karapatan sa paggamit kan Mga ini, ta an mga ini pwedeng protektado o reserbadong materyales. Nasa saimong kamot an paggamit kan mga ini gayumpaman, igwa man kaakibat na pananagutan an paggamit sa mga ini.

Talingkas na Makapagpahayag asin mga LegalidadLiwaton

Girumdomi man, na pwedeng kontra sa mga ley na itigtadhana kan saindong nasyon, o nasasakupan nin Lugar an mga impormasyon sa Wikipedia, kun saen ini pigbibisita. Dae pigkukunsinte kan Wikipedia an mga paglabag na ini, tibaad, ta an mga impormasyon digdi naitatago sa server na nakabase sa Estado nin Florida, Estados Unidos, pigmamantinir ini sa liwanag kan proteksiyon naitadhana kan Saligang Batas kan Estados Unidos, laló na an probisyon kan Enot na Pag-aammiyenda asin mga prinsipyong napasasairarom kan Deklarasyong Unibersal kan mga Karapatang Pantawo kan Mga Nasyong Nagkakasararó. An mga ley hale sa ibang nasyon, pwedeng daeng minasaklaw sa mga proteksiyon sa Karapatang Makapagpahayag kaarog kan sa Estados Unidos o sa karta nin Mga Nasyong Nagkakasararó, at kun magkagayon, mayong pananagutan as miski ano pan paagi, sa kung ano man na potensyal na pagluwas sa mga ley an Wikipedia.

Mayóng maitataóng payong medikal, legal, pinansiyal asin iba paLiwaton

Kun nangangaipuhan nin espesipikong payong medikal, legal, pinansiyal asin pan "risk management", pigpapayuhan na sumangguni sa mga lisensiyadong propesyunal na igwang sapat na kaaraman sa nasabing parte nin tema. Pwede man basahon an mga minasunod:


Mayóng legal na pananagutanLiwaton

Arog kan nabanggit, bakong unipormadong napagbalik-adalan an laog kan Wikipedia sa saindang parte o kabuuan, miski na igwang kakayahan an mga parabasa na báguhon, itama o halion an mga bakong tamang suhestiyon o rekomendasyon, mayóng legal na pananagutan o obligasyon na pigsasagibo an mga ini. Bilan kadagdagan, mayong garantiya na sapat, nararapat o hamán para sa iba pan piggagamitan an mga impormasyon sa Wikipedia.

Mayóng Pananagutan o Danyos na Pwedeng HagadonLiwaton

Mayóng pananagutan o danyos na pwedeng hagadon o gikan sa Wikipedia, ta ini pigbubuo lang ini nin mga boluntaryong asosasyon nin mga indibidwal na igwang ibat ibang kaaraman (o kasalaan), kultura asin reperensiya. Piguutro pong pigtatáwanan nin mayong bayad an mga impormasyong laog kaini asin mayóng kontrata sa paagi kan Wikipedia apwera sa lisensiyang Libreng Dokumentasyon nin GNU.

Minagiromdom po utro, pigpapagiromdoman na mayon pananagutan an Wikipedia sa pagbabagó, paghahalí, o pagdadagdag kan mga impormasyon na taon digdi.

Dios Mabalos sa panahon na saimong piggugol sa pagbabasá kan pahinang ini asin sana magin toltol an saimong paggamit, pagaambag asin pagtangkilik sa Wikipedia.

Dae Nag-sosoló an WikipediaLiwaton

Igwa man an ibang ensiklopedya kan sara-saindang pagiromdom. Pira lang an mga minasunod sa sipi nin mga pagiromdom na ini:

(pigmantinar an mga pangiromdon na ini sa orihinal na sipi asin pagkakasurat - Tataramon na Ingles)