Olay kan paragamit:John Paul R. Collantes

Active discussions
(Pinagbalikwat gikan sa Olay kan paragamit:Jp2593)

Magduman Sa Pahina Ko(Magpaydto sa Paʰina Ko)Liwaton

Maugmang pag-abot sa Bikol Wikipedia~ --Filipinayzd (olay) 09:36, 29 Setyembre 2015 (UTC)

Salamat ki Filipinayzd (olay)!!

Maugma akong mamidbidan ka JP. Agku kita proyektong Miraya Wikipedia, isadi ana link sa proposal. --Filipinayzd (olay) 01:25, 6 Oktobre 2015 (UTC)

Uyon tabi ako sa proyektong saymong pinasipûnan. Alagad, kaypwan tang mag-tūgdas nin pormal na representasyon ning mga tunog mî pagbayâbay sa pagsurat, kung uno kan gagamitūn. ʰalimbawâ, ta kan letrang "h" naūūdâ o dî man naturalmenteng matatagbuan sa Miraya, pawnu ta kadi irerepresentar sa pagsurat; kaypwan ta daw gumamit ning aspiration {ʰ} sa mga bisârūn na kâyon "h" pagbinayâbay sa Standard Bikol *bahog(to feed) vs Miraya *baʰog(to feed): kaypwan ta man daw gumamit ning tie bar {⁀} sa padupyas na pagsayod *ka͡ipuʰan,ka͡ipwan,kaypwan(needs) vs Standard Bikol *kaipuhan(needs), arūg nikan mga piygamit sa mga iskwelaʰn sa pagturo ning Mother Tongue :unong representasyon ning tunog na 'schwa' kan gagamitūn ta sa pagsurat, "ə", "ʔ" o "U na may strikethrough",kung sayn amo kading nauryan kan gigamit sa pagtuturo sa Mother Tongue :sa pakūgsad na pagbisara man, *bata(foul smell) vs. *bataʔ, *batâ, o *bata': sa pabananay na sayod, *pa:idto(will go there), *pàidto(will go there), o *paydto(go there), o *p︠a︡idto(go there)? Totoong masàkit kan pagsusurat ikading bibisârūn malâ ta ūda man kitang mga nasusurat na literatura, o pasipûnan na babangayan ikading Wikipediang kadi. Kaypwan pa nikadi ning igūt na pag-adal mî pagkaūrūsad ning mga mūyang magtugrok ning istandarteng panusgan, būkū' sanang nu mga maykontribuir, kundî patin man su mga maygunô ikan saynrang mga study resources idi sa paʰinang imumuknâ. King jawūt makatūgdas nig pormal a rpresentasyon, kaypwan man kading ipareview sa mga ibang lingguistiko o mga para-adal nin bibisârūn tanganing makapagtaw sinra ning mga maninigong analisis, rekomendasyon mi kapakarâyan. 10:58 PM, 12 Oktobre 2015 (UTC)

Kin unu ana muya mong gamiton ag sa kanimo amo ya tama, amo yan a tama. Sa ngowan na uda pa mga nagsusurat, uda sa masasabing tama. Usad yading angat kanato. Kumbaga, kin uno a kanatong gamiton sa ngowan, amo ya tama by default. Ngapit, kin dakul na nagsusurat, saka na sana magkakaagko pagbiribisara kin uno man nanggad. Ana kanakong abiso, magin simple (madaling isurat, madaling basahon bukun komplikado) sagkod konsistent (diri paburubalyow, agku man dayday sinusunod na pagkakapariyo, arani sa dayday sa kin-unung-sayud-amo-man-a-surat. Gamiton giya ana mga establisadong lengwahe kin pinapauno nira isurat a mga distinct sounds. Diri padipisilan maisurat ag mabasa a kanatong lengwahe. --Filipinayzd (olay) 22:50, 14 Oktobre 2015 (UTC)
Salamat sa saymong kasimbagan. Piytatamo kong magkatagbo kita, dangan makapag-usip. Sabagay, uda man ibang makapagibalangibog ning sadiri tang bibisa-run kundi kita man sanang mga tunay a parabisara ikadi. Dios magbalos, asin tawan man Niya kitang maray a kaysipan sa pagpauswag nato ikading piytutulod ta!Jp2593 (olay) 07:22, 6 Nobyembre 2015 (UTC)
Return to the user page of "John Paul R. Collantes".