Wikipedia:Pantabang na impormasyon sa pagliliwat kan pahina o artikulo

An wiki markup o panandang pan-wiki Liwaton

Sa waláng raya sa ibabâ, mahihiling an resulta kan manlaen-laen na wiki markup o mga pananda. Sa toóng raya mahihiling kun an mga resulta pag piggamit an mga pananda.

Gamiton an pahináng ini bilan batayan o giyá o gabay haban pigbabágo an saróng pahiná. Kun gugustuhon na tistingon kun anong kayang gibuhon sa Sandbox.

An minasunod o iba pan mga parte kan pahináng ini nakasurat pa sa Ingles o nakatakod pa sa Ingles, alagad diit-diit asin paluway-luway ining isasapanahon asin idakitaramon.
Para sa Pagdakitaramon (kun gustong gibuhon), pakitukdo lang an mga pagbabágo o sumangguni sa Bersyon kan pahinang ini na nasa Meta-Wikimedia.

Mga seksiyon, talata, mga tala asin linya Liwaton

Kun ano an magigin itsura kaini Pag pigtipa mo ini (o "minakinilya" ini)

Púnan an seksiyon sa pang-pamayuhang bungad:

Pamayuhang pamagat Liwaton

Bágong seksyon Liwaton

Subseksiyon Liwaton

Sub-subseksiyon Liwaton


= Pamayuhang pamagat =

== Bágong seksiyon ==

=== Subseksiyon ===

==== Sub-subseksiyon ====

An saróng nag-sosolóng bágong linya, mayóng epekto sa balangkas. Pwedeng gamiton ini tanganing isuway an mga pangungusap poon sa saróng talata. May pirang mga patnugot na nagtataram na nakajatabang ini sa paggibo nin mga pagbabágo asin nakapagpapainam sa tungkulin kan diff.

Alagad nagpupoon nin saróng bágong talata an saróng linyang mayóng laog.

An saróng nag-sosolóng [[newline|bágong linya]], 
mayóng epekto sa balangkas. 
Pwedeng gamiton ini tanganing isuway an
mga pangungusap poon sa saróng talata.
May pirang mga patnugot na nagtataram na 
nakajatabang ini sa paggibo nin mga pagbabágo
asin nakapagpapainam sa tungkulin kan ''diff''.

Alagad nagpupoon nin saróng bágong talata
an saróng linyang mayóng laog..
Mababangâ o mapuponduhan mo an mga linya
na dae magpoon nin saróng bágong talata.
Mababangâ o mapuponduhan mo an mga linya<br>
Mababangâ o mapuponduhan mo an mga linya.
 • Madaling gibuhon an mga listahan:
  • Púnan an lambang linya sa paagi kan

Saróng bituon

   • mas dakol na bituon, mas dakol na mga antas nin

pag-urong patoó

* Madaling gibuhon an mga listahan:
** Púnan an lambang linya sa paagi kan
Saróng bituon
*** mas dakol na bituon, mas dakol na mga antas nin
pag-urong patoó
 1. Marhay man an mga listahan na igwang bilang o numeró
  1. talagang maayos
  2. madalion sunudon
# Marhay man an mga listahan na igwang bilang o numeró
## talagang maayos
## madalion sunudon
 • Pwede ka man maggibo nin mga pighalong listahan
  1. asin pagsalikupon an mga ini
   • arog kaini
* Pwede ka man maggibo nin mga pighalong listahan
*# asin pagsalikupon an mga ini
*#* arog kaini
Listahan nin boot sabihon
listahan nin mga boot sabihon
tema
an boot sabihon kan tema
; ; Listahan nin boot sabihon : listahan nin mga boot sabihon
; tema : an boot sabihon kan tema
 • Sarong tema kada linya, mayóng matagas na BAGONG-LINYA.
Pig'iisog kan saróng kolon an saróng linya

o pangungusap. Nagpupoon nin saróng bagong pangungusap an saróng kinamot na bagong-linya.

 • Pangunahing para sa saróng ipinapahiling na

materyal, alagad piggagamit man para sa urulayan sa mga pahiná nin urulayan.

: Pig'iisog kan saróng kolon an saróng linya 
o pangungusap. Nagpupoon nin saróng bagong 
pangungusap an saróng kinamot na bagong-linya.


PAG magpoon an saróng linya sa paagi
 kan saróng espasyong nagtataram nin THEN
 ilalatag ini, urá man mismo
  arog kan pagkakatipa;
sa saróng nakapirming-kapal asin anyo nin letra;
dae babalot an mga linya;

ENDIF
maray na gamiton ini para sa:
 * pagpapadukót kan mga tekstong haloy nang
nakapormat o nakahanda;
 * paglaladawang pang-algoritmo;
 * kodigong pinagpunan kan programa 
(program source code)
 * sining ascii asin mga kauriang kimikal;

PATANID Pag pigpaluwang mo ini, pupuwersahon an buong pahiná tangani ini magin maluwang mo at dahil dito bababa ang kakayahang mabasa. Huwag na huwag sisimulan ang isang pangkaraniwang linya sa pamamagitan ng mga espasyo.

 IF a line starts with a space THEN
  it will be formatted exactly 
   as typed;
  in a fixed-width font;
  lines won't wrap;
 ENDIF
 maray na gamiton ini para sa:
  * pagpapadukót kan mga tekstong haloy nang
 nakapormat o nakahanda;
  * paglaladawang pang-algoritmo;
  * kodigong pinagpunan kan programa 
 (''program source code'')
  * [[ascii art|sining ascii]] asin mga kauriang kimikal;
;
Centered text.
<center>Centered text.</center>
An pahigdang linyang panbangâ: nasa ibaba kaini

asin nasa itaas kaini.

Pangengot na gamit tanganing pagsuwayon an mga habi sa pahiná nin Urulayan.

An pahigdang linyang panbangâ: nasa ibaba kaini
----
asin nasa itaas kaini. 

Mga kawing, URL, asin ladawan Liwaton

.
Panluwas na porma An saimong pigtala
Ang London ay may mahusay na sakayang pampubliko.
 • An enot na letra iyo an sadiring gagawing kapital.
 • Mga espasyong gitninaan an mahihiling pang-irarom na linya (pwedeng mag punan nin irarom na linya, alagad ini dae pigmumungkahi).

Kaya an takudan sa itaas mapapaduman sa http://www.wikipedia.org/wiki/Public_transport, an pugtutukdong artikulong may ngaran na "Sakayang Pampubliko". Hilingon man an Wikipedia:Canonization.

Igwang maurag na [[sakayang pampubliko]] an London.

Kadugtong sa seksiyon na nasa pahina, tulad ng: World Heritage Sites#Morocco (hindi talaga bali ang mga kawing patungo sa mga hindi pa nababanghay na mga seksiyon, itinuturing silang mga kawing sa pahina, iyon ay patungo sa itaas

)
[[World Heritage Sites#Morocco]]
Kaparehong puntirya, ibang pangalan:

mga sagot.
(Ito ay isang nasa tubong pangkawing.)

Kaparehong puntirya, ibang pangalan: 
[[wikipedia FAQ|mga sagot]]
Nakasanib ang mga katapusan sa loob ng kawing: pagsubok, hene
Nakasanib ang mga katapusan 
sa loob ng kawing: [[test]]ing, [[gene]]s

Automatically hide stuff in parentheses: kingdom.

Automatically hide namespace: Village Pump.

The server fills in the part after the | when you save the page. Next time you open the edit box you will see the expanded piped link. A preview interprets the abbreviated form correctly, but does not expand it yet in the edit box. Press Save and again Edit, and you will see the expanded version. The same applies for the following feature.

Automatically hide stuff in parentheses:
[[kingdom (biology)|]]. 


Automatically hide namespace: 
[[Wikipedia:Village Pump|]].
When adding a comment to a Talk page,

you should sign it. You can do this by adding three tildes for your user name:

Montrealais

or four for user name plus date/time:

Montrealais 08:10 Oct 5, 2002 (UTC)
When adding a comment to a Talk page,
you should sign it. You can do this by
adding three tildes for your user name:
: ~~~
or four for user name plus date/time:
: ~~~~
The weather in London is a page that doesn't

exist yet.

 • You can create it by clicking on the link.


 • To create a new page:
  1. Create a link to it on some other page.
  2. Save that page.
  3. Click on the link you just made. The new page will open for editing.
 • Have a look at how to start a page guide and Wikipedia's naming conventions.
 • After creating a page, search for its title and make sure that everyone correctly links to it.
[[The weather in London]] is a page 
that doesn't exist yet.

Redirect one article title to another by putting text like this in its first line.

#REDIRECT [[United States]]

Articles can be linked to a page on the same subject in another language using a link like [[language code:Title]]. It does not matter where you put these links while editing as they always show up in the same place when you save the page, but placement at the end of the edit box is recommended. See Wikipedia:Interlanguage links.

[[fr:Wikipédia:Aide]]
External link: Nupedia
External link: 
[http://www.nupedia.com Nupedia]
Or just give the URL: http://www.nupedia.com.
 • In the URL all symbols must be among: A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@ \x80-\xFF. If a URL contains a different character it should be converted; for example, ^ has to be written %5E (to be looked up in ASCII).
Or just give the URL: 
http://www.nupedia.com.
A picture: Wikipedia Encyclopedia
A picture: [[Image:Wiki.png]]

or, with alternate text

[[Image:Wiki.png|jigsaw globe]] 

or, floating to the right side of the page. Place above the text to appear beside it. The caption is The Wikipedia logo. Use a width as wide as the image or a little wider.

<div
style="float:right;width:135px;margin:0 0 1em 1em">
[[Image:Wiki.png|jigsaw globe]]
<small>The Wikipedia logo</small>
</div>

More at Wikipedia:Image_markup.

Clicking on an uploaded image displays a description page, which you can also link directly to: Image:Wiki.png[[:Image:Wiki.png]]

To include links to non-image uploads such as sounds, or to images shown as links instead of drawn on the page, use a "media" link.


Sound

Image of a Tornado[[media:Sg_mrob.ogg|Sound]]

[[media:Tornado aircraft.jpg|Image of a Tornado]]

To link to books, you can use Wikipedia:ISBN links.

ISBN 0123456789X

ISBN 0123456789X

"What links here" and "Related changes" can be linked as:

Special:Whatlinkshere/Wikipedia:How to edit a page and Special:Recentchangeslinked/Wikipedia:How to edit a page

[[Special:Whatlinkshere/Wikipedia:How to edit a page]] and [[Special:Recentchangeslinked/Wikipedia:How to edit a page]]