An torog o pagtorog natural na kamugtakan kan pagpahingalò kan hawak na namamatian kan kadaklan na mga hayop asin gamgam, patin mga reptilya, ampibyano, sagkod sira.

Torog