Maugmang Pag-abot, Sherlock808!

Marahay na aldaw saimo, Sherlock808, asin maugmang pag-abot sa Wikipedya! Mabalos sa saimong kaarambagan. Masunuán mo man lugod asin bisitahon pirmi an websityong ini. Ini an listahan nin mga pahina na makakatabáng saimo:

Sherlock808, lugod magin maugma ka sa pagliwat nin mga artikulo digdi sa websityong ini. Mabuhay! Liwat, maugmang pag-abot sa Bikol Sentral na Wikipedia.

Pagirumdom sa pagtapos kan Art+Feminism 2021Liwaton

Marhay na hapon sa gabos na nagpapartisipar para sa kampanya kan Art+Feminism ngunyan na taon. Mabalos ngunyan pa sana para sa saindong mga kontribusyon. Boot ko sanang ipagirumdom na igwa na sana kita nin hasta Mayo 22 para mailista an saindong mga entrang artikulo. Kunokuno (olay) 05:26, 19 Mayo 2021 (UTC)