Gawad Pagromdom ki Carlos Palanca para sa Literatura - Sa ibang mga lengguwahe/tataramon